Nos radios

.thumbnail { border-radius: 15px; } .media img { border-radius: 15px; } .a { border-radius: 15px; }